نوشته شده توسط تحریریه جامعه پزشکان ایران

دارونامه؛ آشنایی با داروی روفانیب

بیماری‌‌ها و راه درمان, پیشگیری بهتر از درمان ,دارونامه

 

پیـش از شـروع مصـرف روفانیـب محتـوای دفترچـه راهنمـا را بـه دقـت مطالعـه کنیـد. ایـن دفترچـه راهنمـا دربرگیرنـده پاسخ شایع‌ترین سوالات در مورد داروی روفانیب است.

_ روفانیب چیست و حاوی چه ترکیباتی است؟
نام اختصاصی داروی شما روفانیب® و نام ژنریک آن توفاسیتینیب است.
روفانیب® دارویی است که با کنترل سیستم ایمنی بدن در درمان بیماری آرتریت روماتوئید و آرتریت پسوریاتیک کاربرد دارد.
داروی روفانیب® به شکل قرص روکش‌دار ۵ میلی‌گرمی بوده و در بسته‌بندی ۵۶ عددی حاوی ۴ بلیستر ۱۴ عددی عرضه می‌گردد.
مـواد جانبـی: میکروکریسـتالین سـلولز، لاکتـوز مونوهیدرات، کـراس کارملوز سـدیم، منیزیم اسـتئارات، پلی‌اتیلن گلایکـول، تـری اسـتین، تیتانیوم دی‌اکسـید و هایپروملوز

_ روفانیب® در چه مواردی تجویز می‌شود؟
ایـن دارو در درمـان آرتریـت روماتوئیـد متوسـط تـا شـدید بیمـاران بزرگسـالی تجویز می‌شـود که علائـم بیماری آنهـا بـا درمـان با داروی متوترکسـات بهبـود نیافته است. ممکن اسـت همزمـان با داروی متوترکسـات و یـا داروهـای دیگـر درمـان آرتریـت روماتوئیـد تجویـز شـود. مـورد مصـرف دیگـر ایـن دارو در درمـان آرتریـت پسـوریاتیک کـه پاسـخ درمانـی مناسـب بـا داروی متوترکسـات و یـا سـایر درمان‌های این بیماری نداشـته اسـت، می‌باشـد.
قرص روفانیب® را دقیقا طبق دستور پزشک مورد استفاده قرار دهید. پزشک در مورد تعداد و زمان مصرف قرص‌ها اطلاعات کامل را در اختیار شما قرار می‌دهد.
به صورت معمول روفانیب® به صورت دوبار در روز و هر بار یک قرص به صورت تنها و یا همراه با داروی متوترکسات یا داروهای دیگر درمان روماتوئید آرتریت تجویز می‌گردد.
قبل از شروع مصرف روفانیب® پزشک شما با آزمایش از عدم ابتلای شما به سل و عفونت‌های دیگر اطمینان حاصل می‌کند.
قرص روفانیب® را می‌توان بدون توجه به زمان صرف غذا مصرف کرد.
از مصرف بیش از اندازه دارو و یا کمتر از میزان تجویز شده و یا بیشتر از زمان تعیین شده برای مصرف
دارو اجتناب نمایید و تنها با دستور پزشک نحوه ی مصرف داروی خود را تغییر دهید.
چنانچه در ارتباط با نحوه مصرف روفانیب® سوال دیگری در ذهن دارید، با پزشک، داروساز یا سایر اعضای کادر درمان مشورت کنید.

_ طی مصرف روفانیب® چه موارد احتیاطی را باید همواره به خاطر داشته باشید؟
قبل از آغاز درمان و در طول درمان ممکن است آزمایشات مربوط به هپاتیت B توسط پزشک تجویز شود زیرا مصرف این دارو در صورت ابتلا به این عفونت ممکن است باعث افزایش شدت بیماری هپاتیت شود
پزشک معالج شما برای اطمینان از عدم ابتلای شما به سل قبل از آغاز درمان و در طول آن تست‌هایی تجویز خواهد کرد.
پزشک شما ممکن است در طول درمان آزمایش‌هایی را جهت حصول اطمینان از عدم ابتلا به سرطان پوست برای شما تجویز کند.
قبل از دریافت هرگونه مداخله پزشکی و جراحی، به پزشک و یا دندانپزشک خود مصرف داروی روفانیب® را اطلاع دهید.
ابتلا به عفونت‌های شدید همزمان با مصرف این دارو گزارش شده است. اگر مبتلا به هر نوعی از عفونت هستید، در حال حاضر آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنید و یا اخیرا مصرف کرده اید و یا به دفعات به عفونت مبتلا شده اید و یا علائمی از بروز عفونت دارید حتما پزشک خود را مطلع کنید.
قبل از دریافت هر نوع واکسنی حتما با پزشک خود مشورت نمایید زیرا برای شما ریسک ابتلا به عفونت وجود دارد و یا ممکن است واکسن مورد نیاز کارایی لازم را برای شما نداشته باشد. همچنین از تماس نزدیک با افرادی که اخیرا واکسن زنده دریافت کرده‌اند، بپرهیزید.
در طول درمان با روفانیب® حتما تمامی آزمایش‌های توصیه شده از طرف پزشک خود را انجام دهید و ایشان را در جریان نتایج آن‌ها قرار دهید.
در صورت شیردهی، بارداری، شک به بارداری مانند تاخیر در زمان قاعدگی، خونریزی غیرطبیعی و قطع کردن روش جلوگیری از بارداری و قصد اقدام به بارداری، حتما پزشک خود را مطلع کنید.

_ چه افرادی نباید روفانیب® را دریافت کنند؟
در موارد زیر نباید داروی روفانیب مصرف شود.

اگـر در گذشـته سـابقه واکنش حساسـیتی به توفاسـیتینیب یا سـایر مواد جانبی موجـود در فرآورده داشته‌اید.
اگر مبتلا به عفونت شدید هستید.
اگر مبتلا به بیماری‌های ریوی، قلبی، کلیوی و کبدی هستید.
اگر پیوند کلیه داشته‌اید.
اگـر مبتـلا بـه هـر نـوع عفونتـی از نـوع باکتریایـی، قارچـی و یا ویروسـی هسـتید و یـا در حال درمـان عفونت هستید.
اگر سابقه‌ی ابتلا به زونا (هرپس زوستر) را دارید.
اگر زخم عفونی در ناحیه‌ای از پوست خود دارید.
اگر مبتلا به بیماری دیابت هستید.
اگر میزان کلسترل خون‌تان بالاست.
اگر مبتلا به هپاتیت C وB و بیماری‌هایی که کبد شما را درگیر می‌کنند، هستید.
اگر مبتلا به ایدز هستید.
اگر سابقه ای از ابتلا به سرطان پوست یا ملانوما دارید و یا عضوی از خانواده شما این بیماری را داشته است.
اگر سابقه‌ی ابتلا به بیماری دایورتیکولیتیس، زخم معده و یا سوراخ شدگی و پارگی مری دارید.
اگـر دچـار ضعـف سیسـتم ایمنـی بـه دلیـل ابتـلا بـه بیمـاری و یـا مصـرف داروهایـی ماننـد متوترکسـات و یا داروهـای اسـتروئیدی ماننـد دگزامتـازون هسـتید.
اگر عمل جراحی و یا مداخلات پزشکی دیگری در پیش دارید.
اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید.
در زمان شیردهی
اگـر در حـال مصـرف هـر دارویـی اعـم از داروهـای نسـخه‌ای، داروهـای بـدون نسـخه، مکمل‌هـای گیاهـی یـا ویتامین‌هـا هسـتید.
اگر اخیرا از واکسنی استفاده کرده‌اید و یا واکسنی برای شما تجویز شده است.
اگـر سـابقه‌ی حساسـیت بـه دارو، مـواد غذایـی، رنـگ و یـا هـر مـاده دیگـری داریـد و همچنین علامتـی از حساسـیت را کـه تـا بـه حـال تجربـه کرده‌اید ماننـد: خـارش، کهیر، تحریـک پوسـتی، تنگی‌نفـس، خس خس سـینه، سـرفه، تـورم صـورت، لب هـا و یـا گلـو و هـر علامـت دیگری.

_ آیا روفانیب® با سایر داروها تداخل دارد؟
بسـیاری از داروهـا می‌تواننـد بـا روفانیـب ® تداخـل داشـته باشـند. مصـرف هم زمـان روفانیـب ® بـا ایـن داروهـا می‌توانـد موجـب کاهـش اثربخشـی و یـا تشـدید عـوارض جانبـی شـود. در اینجـا بـه تمامـی تداخـلات ایـن دارو پرداختـه نشده اسـت، بنابرایـن در صورتـی کـه اکنـون در حـال مصرف هر نـوع دارویی اعـم از داروهای نسـخه ای، بـدون نسـخه، واکسـن‌ها، فرآورده‌هـای طبیعـی یـا گیاهـی و ویتامین‌هـا هسـتید و یا حتـی اخیرا دارویـی مصرف کرده‌ایـد، بـا پزشـک یا داروسـاز خـود مشـورت کنید.
_ کلوزاپین
_ داروهای ضدقارچ مانند فلوکونازول، وری کونازول،کتوکونازول
_ داروهای مورد استفاده در بیماری‌های قلبی و فشارخون مانند آمیودارون و وراپامیل
– داروهای مصرفی در بیماری ایدز مانند آتازاناویر، افاویرنز، داروناویر هنگامی که همراه با ریتوناویر تجویز می‌شود.
_داروهایی که بر سیستم ایمنی تاثیرگذار هستند مانند تاکرولیموس(جلدی)، سیکلوسپورین، آزاتیوپرین و مایکوفنولات
_ سایر داروهای مصرفی در درمان آرتریت مانند آدالی موماب، اتانرسپت، اینفلکسی ماب و ریتوکسی ماب
_ داروهای ضدتشنج مانند کاربامازپین، فنی‌توئین، اکس کاربامازپین، فنوباربیتال، پریمی دین، امپرازول، اس-امپرازول
_ داروهای کاهش‌دهنده اسید معده مانند سایمتیدین
_ داروهای ضدسل مانند ریفامپین
_ ایماتینیب

_ بروز چه علائمی را باید فورا به پزشک اطلاع دهید؟
در صورت بروز هرگونه علائم حساسیتی شامل: تحریک پوستی، کهیر، خارش، قرمزی، پوست پوست شدن پوست همراه یا بدون تب، تورم دهان، صورت، لب‌ها، زبان و یا گلو، خس خس سینه، احساس تنگی در قفسه ی سینه و گلو، سختی در تنفس و صحبت کردن و یا خشونت غیرعادی صدا؛
در صورت بروز هرگونه علائم عفونت شامل تب ۳۸ درجه سانتی‌گراد و یا بالاتر، لرز، سوزش شدید گلو، گوش و یا درد در ناحیه سینوس‌ها، سرفه، افزایش یا تغییر در رنگ خلط، احساس درد و سوزش در هنگام تخلیه ادرار، زخم های دهانی، زخم هایی که ترمیم نمی شوند، خارش یا درد در ناحیه مقعد؛
بروز ناگهانی لک‌های پوستی یا خال؛
احساس سختی در تنفس، سرفه‌های مداوم، سرفه همراه با خون، کاهش غیرعادی وزن؛
هرگونه کوفتگی و خونریزی؛
در صورت بروز سردردهای شدید، سفت شدن گردن و حساسیت شدید به نور؛
احساس خستگی و ضعف شدید، درد بدن، خارش و تب؛
دردهای شدید شکمی؛
عدم توانایی غذاخوردن و از دست دادن اشتها؛
مدفوع با رنگ روشن، تیرگی ادرار و یا زردی پوست یا چشم ها؛
در صورت مشاهده هرگونه عارضه‌ای که به مرور زمان بهتر نشده و یا بدتر شود، فورا با پزشک خود تماس بگیرید.

_ دوز روفانیب® فواصل تجویز و طول دوره درمان چقدر است؟
دوز ۵ میلی‌گرم است که به‌صورت خوراکی که دوبار در روز تحویز می‌شود.

_ در صورت مصرف بیش از حد روفانیب چه باید کرد؟
بلافاصله بـا اورژانس و یا مراکـز مشـاوره‌ی مسـمومیت دارویی تمـاس بگیرید.

_ در صورت فراموش کردن مصرف یک دوز روفانیب® چه اقداماتی باید انجام دهید؟
دوز بعدی را طبق روال ادامه دهید.
در صـورت نزدیکـی زمـان بـه یـاد آوردن دوز فرامـوش شـده بـه نوبـت بعـدی مصـرف، داروی فراموش شـده را مصـرف نکنیـد و دوز بعـدی را طبـق روال تجویـز ادامـه دهیـد.
ـ از مصـرف همزمـان داروی فراموش شـده و داروی نوبـت بعـدی خـودداری کنیـد. دارو را بیشـتر از میزان تجویز شـده توسـط پزشـک، مورد اسـتفاده قرار ندهید.

_ عوارض بسیار شایع روفانیب® عبارتند از:
_ابتلا به عفونت
_ افزایش فشارخون
_ سردرد
_ اسهال
_ عفونت مجاری ادراری
_ افزایش آنزیم کبدی ALT
_ افزایش سطح کراتینین سرم
_ عفونت مجاری تنفسی فوقانی، نازوفارنژیت
_ عفونت‌های شدید

_ عوارض نادر حیات و‌ یا تهدید‌کننده ‌روفانیب ‌
دردهـای شـکمی، کم‌خونـی، از دسـت دادن آب بـدن، آسـیب‌های کبـدی، سـوءهاضمه، تنگـی‌نفـس، اریتمـا، ورم معـده، کبـد چـرب، کاهـش لنفوسـیت‌های خـون، بدخیمی‌هـا، دردهـای ماهیچـه‌ای- اسـتخوانی، کاهـش نوتروفیل‌هـای خـون، پاراسـتازی، ادم، خـارش، تـب، راش، احتقـان سینوسـی، التهـاب تاندون‌هـا، سـل، اسـتفراغ

_ روفانیب® را در چه شرایطی باید نگهداری کرد؟
روفانیب® را در جعبه اصلی، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

منبع:

nanoalvand.com

اشتراک‌‌گذاری:
0

پاسخی بگذارید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند

یک × یک =