37 ساله هستم.به مدت 2 سال چند غده در امتداد زیر فک بنده قرار دارد واندازه انها کوچکتر شده.این غدد نشانه چیست وچقدر /ول میگشد کاملا محو شود؟به چه متخصصی بابد مراجعه کنم؟

  1. صفحه اصلی
  2. 37 ساله هستم.به مدت 2 سال چند غده در امتداد زیر فک بنده قرار دارد واندازه انها کوچکتر شده.این غدد نشانه چیست وچقدر /ول میگشد کاملا محو شود؟به چه متخصصی بابد مراجعه کنم؟